Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, gián tiếp theo thông tư 200 – MISA AMIS

26/07/2022 admin

Chỉ tiêu

Mã số

Phương pháp lập

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1 .

Tiền thu

từ bán hàng, phân phối dịch vụ và lệch giá khác

01 Số tiền đã thu trong kỳ gồm có :

 • Bán sản phẩm & hàng hóa, thành phẩm, cung ứng dịch vụ, tiền bản quyền, phí, hoa hồng và những khoản lệch giá khác ( như bán sàn chứng khoán kinh doanh thương mại ) ;
 • Thu từ những khoản nợ phải thu tương quan đến những thanh toán giao dịch bán hàng hoá, phân phối dịch vụ và lệch giá khác phát sinh từ những kỳ trước nhưng kỳ này mới thu được tiền và số tiền ứng trước của người mua hàng hoá, dịch vụ .

Lưu ý doanh thu khác không bao gồm số tiền thu từ các khoản đầu tư.

Lấy từ sổ chi tiết các tài khoản (TK) 111, 112.

Đối ứng thường gặp : TK 511, 33311, 131, 121 .

2 .

Tiền chi

trả cho người cung ứng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ

02 Số tiền đã trả trong kỳ gồm có :

 • Mua hàng hóa, dịch vụ, thanh toán giao dịch những khoản ngân sách ship hàng cho sản xuất, kinh doanh thương mại ;
 • Mua sàn chứng khoán kinh doanh thương mại ;
 • Thanh toán những khoản nợ phải trả ;
 • Ứng trước cho người bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112 

Đối ứng thường gặp : TK 121, 152, 153, 154, 156, 621, 622, 627, 641, 642, 331

3 .

Tiền chi

trả cho người lao động

03 Số tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng … doanh nghiệp đã thanh toán giao dịch hoặc tạm ứng .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112

Đối ứng thường gặp : TK 334

4. Tiền lãi vay

đã trả

04 Số tiền lãi vay đã trả trong kỳ báo cáo, gồm có :

 • Tiền lãi vay phát sinh trong kỳ và trả ngay kỳ này ;
 • Tiền lãi vay phải trả của những kỳ trước đã trả trong kỳ này ;
 • Tiền lãi tiền vay trả trước trong kỳ này .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 335, 635, 242 và những TK tương quan khác .

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp

đã nộp

05 Số tiền thuế TNDN đã nộp trong kỳ báo cáo, gồm có :

 • Số tiền thuế TNDN đã nộp của kỳ này ;
 • Số tiền thuế TNDN còn nợ từ những kỳ trước đã nộp trong kỳ này ;
 • Số tiền thuế TNDN nộp trước .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 3334 / Có TK 111, 112

6 .

Tiền thu

khác từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

06 Số tiền đã thu từ những khoản khác từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, ngoài khoản tiền thu được phản ánh ở Mã số 01 .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112.

Đối ứng thường gặp : TK 711, 133, 141, 244 và sổ kế toán những thông tin tài khoản khác có tương quan trong kỳ báo cáo .

7 .

Tiền chi

khác cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại

07 Số tiền đã chi cho những khoản khác, ngoài những khoản tiền chi tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ báo cáo được phản ánh ở Mã số 02, 03, 04, 05 .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356 và những Tài khoản tương quan khác .

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

Mã số 20 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07.

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1 .

Tiền chi

để shopping, thiết kế xây dựng TSCĐ và những gia tài dài hạn khác

21 Số tiền đã thực chi để shopping, kiến thiết xây dựng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình dung, tiền chi cho quy trình tiến độ tiến hành đã được vốn hoá thành TSCĐ vô hình dung, tiền chi cho hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng dở dang, góp vốn đầu tư bất động sản trong kỳ báo cáo .
giá thành sản xuất thử sau khi bù trừ với số tiền thu từ bán mẫu sản phẩm sản xuất thử của TSCĐ hình thành từ hoạt động giải trí XDCB được cộng vào chỉ tiêu này ( nếu chi lớn hơn thu ) hoặc trừ vào chỉ tiêu này ( nếu thu lớn hơn chi ) .
Số tiền đã thực trả để mua nguyên vật liệu, gia tài, sử dụng cho XDCB nhưng đến cuối kỳ chưa xuất dùng cho hoạt động giải trí góp vốn đầu tư XDCB ; Số tiền đã ứng trước cho nhà thầu XDCB nhưng chưa nghiệm thu sát hoạch khối lượng ; Số tiền đã trả để trả nợ người bán trong kỳ tương quan trực tiếp tới việc shopping, góp vốn đầu tư XDCB .
Trường hợp mua nguyên vật liệu, gia tài sử dụng chung cho cả mục tiêu sản xuất, kinh doanh thương mại và góp vốn đầu tư XDCB nhưng cuối kỳ chưa xác lập được giá trị nguyên vật liệu, gia tài sẽ sử dụng cho hoạt động giải trí góp vốn đầu tư XDCB hay hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại thì số tiền đã trả không phản ánh vào chỉ tiêu này mà phản ánh ở luồng tiền từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 3411, 331, 211, 213, 217, 241

2 .

Tiền thu

từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và những gia tài dài hạn khác

22 Số tiền chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và những gia tài dài hạn khác .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp :

 • Bên có TK 711, 5117, 131 ( số thu )
 • Bên nợ TK 632, 811 ( số chi )

3 .

Tiền chi

cho vay, mua những công cụ nợ của đơn vị chức năng khác

23 Số tiền gồm có :

 • Gửi vào ngân hàng nhà nước có kỳ hạn trên 3 tháng ;
 • Cho bên khác vay ;
 • Tiền chi của bên mua trong thanh toán giao dịch mua và bán lại trái phiếu nhà nước và REPO sàn chứng khoán ;
 • Chi mua những công cụ nợ của đơn vị chức năng khác ( trái phiếu, thương phiếu, CP khuyễn mãi thêm phân loại là nợ phải trả … ) vì mục tiêu góp vốn đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn trong kỳ báo cáo .

Lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 128, 171 .

4.

Tiền thu

hồi cho vay, bán lại những công cụ nợ của đơn vị chức năng khác

24 Số tiền gồm có :

 • Rút tiền gửi ngân hàng nhà nước có kỳ hạn trên 3 tháng ;
 • Tiền thu của bên mua trong thanh toán giao dịch mua và bán lại trái phiếu nhà nước và REPO sàn chứng khoán ;
 • Tiền tịch thu lại gốc đã cho vay, gốc trái phiếu, CP khuyến mại được phân loại là nợ phải trả và những công cụ nợ của đơn vị chức năng khác trong kỳ báo cáo .

Lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 128, 171 .

5 .

Tiền chi

góp vốn đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25 Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào tổng số tiền đã chi để góp vốn đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị chức năng khác trong kỳ báo cáo ( kể cả tiền chi trả nợ để mua công cụ vốn từ kỳ trước ), gồm có tiền chi góp vốn đầu tư vốn dưới hình thức mua CP đại trà phổ thông có quyền biểu quyết, mua CP tặng thêm được phân loại là vốn chủ sở hữu, góp vốn vào công ty con, công ty liên kết kinh doanh, link, …

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 221, 222, 2281, 331 .

6 .

Tiền thu

hồi góp vốn đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

26 Số tiền đã tịch thu do bán lại hoặc thanh lý những khoản vốn đã góp vốn đầu tư vào đơn vị chức năng khác trong kỳ báo cáo ( kể cả tiền thu nợ phải thu bán công cụ vốn từ kỳ trước ) .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 221, 222, 2281, 131 .

7 .

Tiền thu

lãi cho vay, cổ tức và doanh thu được chia

27 Số tiền thu về những khoản tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi trái phiếu, cổ tức và doanh thu nhận được từ góp vốn đầu tư vốn vào những đơn vị chức năng khác trong kỳ báo cáo .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112.

Đối ứng thường gặp : TK 515 .

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 26 + Mã số 27

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1 .

Tiền thu

từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31 Số tiền đã thu do những chủ sở hữu của doanh nghiệp góp vốn trong kỳ báo cáo .
Đối với công ty CP, chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã thu do phát hành CP đại trà phổ thông theo giá trong thực tiễn phát hành, kể cả tiền thu từ phát hành CP tặng thêm được phân loại là vốn chủ sở hữu và phần quyền chọn của trái phiếu quy đổi nhưng không gồm có số tiền đã thu do phát hành CP tặng thêm được phân loại là nợ phải trả .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 411 .

2 .

Tiền trả

lại vốn góp cho những chủ sở hữu, mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành

32 Số tiền đã trả do hoàn trả vốn góp cho những chủ sở hữu của doanh nghiệp dưới những hình thức hoàn trả bằng tiền hoặc mua lại CP của doanh nghiệp đã phát hành bằng tiền để huỷ bỏ hoặc sử dụng làm CP quỹ trong kỳ báo cáo .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 411, 419 .

3 .

Tiền thu

từ đi vay

33 Số tiền đã nhận được trong kỳ do doanh nghiệp đi vay những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tín dụng thanh toán và những đối tượng người tiêu dùng khác trong kỳ báo cáo, kể cả vay dưới hình thức phát hành trái phiếu thường thì hoặc trái phiếu quy đổi hoặc phát hành CP khuyễn mãi thêm có lao lý bắt buộc người phát hành phải mua lại tại một thời gian nhất định trong tương lai ( được phân loại là nợ phải trả ). Chỉ tiêu này cũng gồm có số tiền bên bán nhận được trong thanh toán giao dịch mua và bán lại trái phiếu nhà nước và những thanh toán giao dịch Repo sàn chứng khoán khác .
Trường hợp vay dưới hình thức phát hành trái phiếu thường, chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã nhận được trong kỳ ( bằng mệnh giá trái phiếu kiểm soát và điều chỉnh với những khoản chiết khấu, phụ trội trái phiếu hoặc lãi trái phiếu trả trước – nếu có ) ;
Trường hợp vay dưới hình thức phát hành trái phiếu quy đổi, chỉ tiêu này phản ánh số tiền tương ứng với phần nợ gốc của trái phiếu quy đổi ;
Trường hợp vay dưới hình thức phát hành CP khuyến mại, chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã nhận được trong kỳ do doanh nghiệp phát hành CP tặng thêm được phân loại là nợ phải trả do kèm theo điều kiện kèm theo người phát hành phải mua lại CP tại một thời gian nhất định trong tương lai .
Trường hợp pháp luật pháp luật người phát hành chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm mua lại CP từ người nắm giữ theo mệnh giá, chỉ tiêu này chỉ phản ánh số tiền thu được theo mệnh giá CP khuyến mại ( số tiền thu được cao hơn mệnh giá đã được kế toán là thặng dư vốn CP được trình diễn ở chỉ tiêu “ Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu ” ( Mã số 31 ) ) ;
Trường hợp vay dưới trong thanh toán giao dịch mua và bán lại trái phiếu nhà nước, chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã nhận được trong kỳ tại bên bán trong thanh toán giao dịch mua, bán lại trái phiếu nhà nước và REPO sàn chứng khoán .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 171, 3411, 3431, 3432, 41112 và những thông tin tài khoản khác có tương quan .

4 .

Tiền trả

nợ gốc vay

34 Số tiền đã trả về khoản nợ gốc vay, kể cả tiền trả nợ gốc trái phiếu thường thì, trái phiếu quy đổi hoặc CP tặng thêm có lao lý bắt buộc người phát hành phải mua lại tại một thời gian nhất định trong tương lai ( được phân loại là nợ phải trả ) trong kỳ báo cáo .
Chỉ tiêu này cũng gồm có số tiền bên bán đã trả lại cho bên mua trong thanh toán giao dịch mua và bán lại trái phiếu nhà nước và những thanh toán giao dịch Repo sàn chứng khoán khác .
Chỉ tiêu này không gồm có những khoản trả gốc vay bằng gia tài phi tiền tệ hoặc chuyển nợ vay thành vốn góp .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 171, 3411, 3431, 3432, 41112 . 5 .

Tiền trả

thuê tài chínhnợ gốc 35 Số tiền đã trả về khoản nợ thuê kinh tế tài chính trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu không gồm có khoản trả nợ thuê kinh tế tài chính bằng gia tài phi tiền tệ hoặc chuyển nợ thuê kinh tế tài chính thành vốn góp .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 3412 trong kỳ báo cáo .

6. Cổ tức, doanh thu

đã trả

cho chủ sở hữu

36 Số tiền cổ tức và doanh thu đã trả cho những chủ sở hữu của doanh nghiệp ( kể cả số thuế thu nhập cá thể đã nộp thay cho chủ sở hữu ) trong kỳ báo cáo .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113.

Đối ứng thường gặp : TK 421, 338 .

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Mã số 36

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

50

Mã số 50 = Mã số 20 + Mã số 30 + Mã số 40

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

Mã số 110, cột “Số đầu kỳ” trên Bảng Cân đối kế toán

Ảnh hưởng của đổi khác tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Số tiền chênh lệch tỷ giá hối đoái do nhìn nhận lại số dư cuối kỳ của tiền và những khoản tương tự tiền bằng ngoại tệ tại thời gian cuối kỳ báo cáo .

Lấy từ sổ chi tiết các TK 111, 112, 113, 128.

Đối ứng thường gặp : TK 4121.

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61

Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category custom BY HOANGLM with new data process: Dịch Vụ Khác

0978 922 569