Cơ chế quản lý và sử dụng phí bảo trì nhà chung cư theo quy định pháp luật

13/09/2022 admin

Việc quản lý và sử dụng quỹ bảo trì chung cư được quy định tại Luật Nhà ở năm 2014. Hiện nay nhà nước ban hành một số văn bản pháp luật nhằm giải quyết những vấn đề bất cập trong cơ chế quản lý và sử dụng phí bảo trì nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây Long Phan PMT sẽ cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích về vấn đề này.

Cơ chế quản lý và sử dụng  phí bảo trì nhà chung cư

Cơ chế quản trị và sử dụng phí bảo trì nhà chung cư

Xác định ngân sách bảo trì

Điều 35 Nđ 06/2021 quy định chi phí bảo trì công trình xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết được xác định theo yêu cầu các công việc cần phải thực hiện phù hợp với quy trình bảo trì và kế hoạch bảo trì công trình xây dựng được phê duyệt. Chi phí bảo trì có thể gồm một, một số hoặc toàn bộ các nội dung chi phí trong thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo yêu cầu của quy trình bảo trì công trình xây dựng được phê duyệt.

giá thành bảo trì khu công trình thiết kế xây dựng gồm có : giá thành triển khai những việc làm bảo trì định kỳ hàng năm, ngân sách sửa chữa thay thế khu công trình ( định kỳ và đột xuất ), ngân sách tư vấn Giao hàng bảo trì khu công trình kiến thiết xây dựng, ngân sách khác .

Ngân sách chi tiêu triển khai bảo trì định kỳ hàng năm

Ngân sách chi tiêu triển khai những việc làm bảo trì định kỳ hàng năm gồm ngân sách : Lập kế hoạch và dự trù bảo trì khu công trình thiết kế xây dựng hàng năm ; ngân sách kiểm tra khu công trình liên tục, định kỳ ; ngân sách bảo trì theo kế hoạch bảo trì hàng năm của khu công trình ; ngân sách thiết kế xây dựng và quản lý và vận hành cơ sở tài liệu về bảo trì khu công trình thiết kế xây dựng ; ngân sách lập và quản trị hồ sơ bảo trì khu công trình thiết kế xây dựng .
Khoản 1 Điều 3 Thông tư 14/2021 / TT-BXD pháp luật cách xác lập ngân sách triển khai những việc làm bảo trì định kỳ hàng năm bằng định mức tỷ suất Tỷ Lệ ( % ) nhân với ngân sách kiến thiết xây dựng và ngân sách thiết bị khu công trình ; trong đó :

 • Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị công trình xác định căn cứ giá trị quyết toán của công trình và điều chỉnh về mặt bằng giá tại thời điểm lập kế hoạch bảo trì. Trường hợp chưa có giá trị quyết toán của công trình thì chi phí xây dựng và chi phí thiết bị xác định theo suất vốn đầu tư của công trình tương ứng do cơ quan có thẩm quyền công bố.
 • Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Căn cứ loại, cấp công trình, quy trình bảo trì công trình, điều kiện quản lý khai thác cụ thể của công trình, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công trình và chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm của công trình.
 • Chi phí này không được vượt quá chi phí xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

>> > Xem thêm : Thủ tục chuyển nhượng ủy quyền chung cư chưa có sổ đỏ chính chủ

Ngân sách chi tiêu thay thế sửa chữa khu công trình

Chi tiêu sửa chữa thay thế khu công trình ( định kỳ và đột xuất ) gồm ngân sách sửa chữa thay thế phần thiết kế xây dựng khu công trình và ngân sách thay thế sửa chữa phần thiết bị khu công trình theo quy trình tiến độ bảo trì khu công trình thiết kế xây dựng được duyệt, và trường hợp cần bổ trợ, sửa chữa thay thế khuôn khổ, thiết bị khu công trình để việc khai thác sử dụng khu công trình đúng công suất và bảo vệ bảo đảm an toàn ;
Ngân sách chi tiêu thay thế sửa chữa khu công trình được xác lập bằng dự trù. Dự toán ngân sách thay thế sửa chữa khu công trình gồm ngân sách thay thế sửa chữa phần thiết kế xây dựng khu công trình, ngân sách thay thế sửa chữa phần thiết bị khu công trình và một số ít ngân sách khác có tương quan ( nếu có ) .
Trường hợp sửa chữa thay thế khu công trình có ngân sách triển khai từ 500 triệu đồng trở lên thì dự trù ngân sách sửa chữa thay thế khu công trình xác lập theo pháp luật tại Thông tư hướng dẫn một số ít nội dung xác lập và quản trị ngân sách góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng của Bộ Xây dựng .
Trường hợp thay thế sửa chữa khu công trình có ngân sách triển khai dưới 500 triệu đồng thì dự trù ngân sách sửa chữa thay thế khu công trình xác lập như sau :

 • Chi phí sửa chữa được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá sửa chữa công trình.
 • Đơn giá sửa chữa công trình được xác định từ định mức dự toán sửa chữa và giá các yếu tố chi phí hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện.

Trường hợp trong năm kế hoạch có ngân sách thay thế sửa chữa đột xuất khu công trình thì dự trù ngân sách sửa chữa thay thế khu công trình xác lập như sau :

 • Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên thì dự toán chi phí sửa chữa công trình xác định theo quy định tại khoản 3 Điều này.
 • Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thì dự toán chi phí sửa chữa công trình xác định theo quy định tại khoản 4 Điều này.

giá thành tư vấn Giao hàng bảo trì khu công trình thiết kế xây dựng

giá thành tư vấn Giao hàng bảo trì khu công trình kiến thiết xây dựng gồm những ngân sách :

 • Lập, thẩm tra (trường hợp chưa có quy trình bảo trì) hoặc điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng; kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có);
 • Quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có);
 • Kiểm tra công trình đột xuất theo yêu cầu (nếu có);
 • Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình trong quá trình vận hành và sử dụng (nếu có);
 • Khảo sát phục vụ thiết kế sửa chữa;
 • Lập, thẩm tra thiết kế sửa chữa và dự toán chi phí bảo trì công trình; lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu;
 • Giám sát thi công sửa chữa công trình xây dựng, giám sát sửa chữa phần thiết bị công trình;
 • Thực hiện các công việc tư vấn khác;

Ngân sách chi tiêu tư vấn ship hàng bảo trì khu công trình thiết kế xây dựng xác lập như sau :

 • Đối với các công việc tư vấn đã được Bộ Xây dựng quy định tại Thông tư ban hành định mức xây dựng thì chi phí thực hiện theo quy định tại Thông tư 14/2021/TT-BXD
 • Đối với các công việc tư vấn như: quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì; khảo sát phục vụ thiết kế sửa chữa, thí nghiệm phục vụ công tác tư vấn bảo trì công trình và một số công việc tư vấn khác đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 14/2021/TT-BXD.
 • Đối với các công việc tư vấn như: lập, thẩm tra quy trình bảo trì công trình (trường hợp chưa có quy trình bảo trì) hoặc điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng; kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì; kiểm tra công trình đột xuất theo yêu cầu; đánh giá định kỳ về an toàn của công trình trong quá trình vận hành, sử dụng và các công việc tư vấn áp dụng định mức đã được quy định nhưng không phù hợp thì xác định bằng lập dự toán.
 • Trường hợp sửa chữa công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư sửa chữa công trình thì chi phí tư vấn phục vụ sửa chữa xác định trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình.

Ngân sách chi tiêu khác

Điểm d khoản 3 Điều 35 Nghị định số 06/2021 / NĐ-CP ngân sách khác gồm những ngân sách thiết yếu khác để triển khai quy trình bảo trì khu công trình thiết kế xây dựng như : truy thuế kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán ; bảo hiểm khu công trình ; phí thẩm định và đánh giá và những ngân sách tương quan khác
Chi tiêu khác được xác lập bằng định mức tỷ suất Xác Suất ( % ) hoặc lập dự trù theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền .

Cơ chế quản lý  phí bảo trì nhà chung cư

Cơ chế quản trị phí bảo trì nhà chung cư
>> > Xem thêm : Xử lý khi chung cư bị chậm cấp sổ hồng

Cơ chế quản trị phí bảo trì nhà chung cư

Nguyên tắc quản trị

Việc quản trị, sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ nội quy quản trị, sử dụng của từng nhà chung cư, lao lý của pháp lý về nhà tại, Quy chế này và pháp lý có tương quan .
Việc sử dụng kinh phí quản trị quản lý và vận hành, kinh phí bảo trì phần chiếm hữu chung của nhà chung cư phải bảo vệ đúng mục tiêu, công khai minh bạch, minh bạch, theo đúng lao lý của pháp lý về nhà ở và Quy chế này ; việc góp phần những khoản phí, lệ phí trong quy trình sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ những lao lý của pháp lý .
Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng kinh phí bảo trì, kinh phí quản trị quản lý và vận hành, kinh phí hoạt động giải trí của Ban quản trị nhà chung cư và những khoản phí, lệ phí khác trong quy trình sử dụng nhà chung cư theo pháp luật của Quy chế này và pháp lý có tương quan ; phải chấp hành nội quy quản trị, sử dụng nhà chung cư, pháp luật của pháp lý về nhà tại, Quy chế này và pháp lý có tương quan trong quy trình quản trị, sử dụng nhà chung cư .

Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được giải quyết theo quy định của Luật Nhà ở, Quy chế này và pháp luật có liên quan.

Mọi hành vi vi phạm lao lý về quản trị, sử dụng nhà chung cư phải được giải quyết và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo lao lý của pháp lý .

Chủ thể quản trị phí bảo trì

Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm lập thông tin tài khoản tại tổ chức triển khai tín dụng thanh toán đang hoạt động giải trí tại Nước Ta để tạm quản trị kinh phí bảo trì phần chiếm hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu
Đối với nhà chung cư có mục tiêu để ở, nhà chung cư có mục tiêu sử dụng hỗn hợp nhưng không phân loại riêng không liên quan gì đến nhau được phần chiếm hữu chung của khu nhà ở và khu văn phòng, dịch vụ, thương mại thì sau khi tổ chức triển khai hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc lập thông tin tài khoản, chuyển giao và quản trị kinh phí bảo trì phần chiếm hữu chung được thực thi như sau :

 • Ban quản trị nhà chung cư lập một tài khoản tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà chung cư;
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ban quản trị có văn bản đề nghị chuyển giao kinh phí bảo trì, chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển giao kinh phí bảo trì đã thu của người mua, thuê mua và kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp đối với phần diện tích giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 108 của Luật Nhà ở sang tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư lập theo quy định tại Điểm a Khoản này để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật;
 • Chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đối với nhà chung cư có mục đích để ở có thể do một thành viên hoặc nhiều thành viên Ban quản trị đứng tên đồng chủ tài khoản; chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp là đồng chủ tài khoản, gồm 01 thành viên Ban quản trị là đại diện chủ sở hữu khu căn hộ và 01 thành viên Ban quản trị là đại diện chủ sở hữu khu văn phòng, dịch vụ, thương mại.
 • Kỳ hạn gửi tiền và tên người đứng chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì quy định tại Khoản này được quy định trong quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư do hội nghị nhà chung cư thông qua.

Đối với nhà chung cư có mục tiêu sử dụng hỗn hợp mà phân loại riêng không liên quan gì đến nhau được phần chiếm hữu chung của khu căn hộ cao cấp và khu văn phòng, dịch vụ, thương mại thì sau khi tổ chức triển khai hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc lập thông tin tài khoản, chuyển giao và quản trị kinh phí bảo trì phần chiếm hữu chung được triển khai như sau :

 • Ban quản trị nhà chung cư lập một tài khoản tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của khu căn hộ và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà chung cư;
 • Kỳ hạn tiền gửi và chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì quy định tại Điểm a Khoản này được xác định như đối với trường hợp nhà chung cư có mục đích để ở quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này;
 • Chủ sở hữu phần diện tích khu văn phòng, dịch vụ, thương mại có trách nhiệm tự quản lý kinh phí được để lại theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này để bảo trì phần sở hữu chung của khu chức năng này;
 • Việc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư quy định tại Khoản này được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

Việc chuyển giao, quản trị kinh phí bảo trì so với trường hợp pháp luật tại Khoản 3 Điều này được lao lý như sau :

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển giao kinh phí bảo trì đã thu của người mua, thuê mua và kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp đối với phần diện tích căn hộ không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 108 của Luật Nhà ở sang tài khoản do Ban quản trị đã lập theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này để quản lý, sử dụng theo quy định;
 • Đối với phần kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp cho phần diện tích văn phòng, dịch vụ, thương mại thì chủ đầu tư chuyển phần kinh phí theo tỷ lệ đã thống nhất với người mua, thuê mua trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ quy định tại Khoản 5 Điều 108 của Luật Nhà ở hoặc đã thống nhất trong hội nghị nhà chung cư (nếu chưa thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ) sang tài khoản do Ban quản trị lập quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này để quản lý, bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà; đối với phần kinh phí còn lại thì chủ đầu tư được tự quản lý và sử dụng theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này.

Trường hợp xây dựng cụm nhà chung cư thì địa thế căn cứ vào mục tiêu sử dụng của từng tòa nhà, Ban quản trị cụm nhà chung cư phải lập những thông tin tài khoản riêng để quản trị kinh phí bảo trì cho từng tòa nhà theo pháp luật tại những Khoản 2, 3 và 4 Điều này .
Bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao kinh phí bảo trì phần chiếm hữu chung của nhà chung cư pháp luật tại Điều này có nghĩa vụ và trách nhiệm làm thủ tục quyết toán số liệu kinh phí này trước khi thực thi việc chuyển giao kinh phí. Tài liệu quyết toán kinh phí bảo trì phần chiếm hữu chung gồm có :

 • Biên bản xác định các phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở;
 • Biên bản xác định tổng số kinh phí bảo trì đã thu theo quy định của pháp luật về nhà ở, trong đó xác định rõ số tiền đã thu của người mua, thuê mua và số tiền chủ đầu tư phải nộp theo quy định; tên, số tài khoản, nơi mở tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư đang quản lý;
 • Bảng kê các công việc bảo trì phần sở hữu chung mà chủ đầu tư đã thực hiện kèm theo hóa đơn, chứng từ chứng minh số tiền bảo trì đã thanh toán cho đơn vị bảo trì và số liệu kinh phí bảo trì còn lại sau khi trừ số kinh phí mà chủ đầu tư đã thực hiện các công việc bảo trì (nếu có).
 • Đối với các công việc bảo trì thuộc nội dung phải bảo hành và còn trong thời hạn bảo hành nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở thì chủ đầu tư không được khấu trừ vào tiền bảo trì phải chuyển giao cho Ban quản trị nhà chung cư.

Trường hợp chủ góp vốn đầu tư không chuyển giao hoặc chuyển giao không rất đầy đủ, không đúng hạn kinh phí bảo trì phần chiếm hữu chung theo lao lý tại Điều này thì Ban quản trị nhà chung cư ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực thi cưỡng chế
Chủ góp vốn đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm thu kinh phí bảo trì phần chiếm hữu chung để chuyển giao cho Ban quản trị nhà chung cư theo pháp luật của pháp lý về nhà ở và Quy chế này ; nếu chủ góp vốn đầu tư không thu kinh phí này để chuyển giao cho Ban quản trị thì chủ góp vốn đầu tư phải nộp khoản kinh phí này .

Nghĩa vụ của chủ thể quản trị và sử dụng phí bảo trì

Điều 36 Nghị định 30/2021 / NĐ-CP pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm của những chủ thể quản trị và sử udngj phí bảo trì như sau :

 • khi mở tài khoản, chủ đầu tư phải ghi rõ tên tài khoản là tiền gửi kinh phí bảo trì nhà chung cư. Trước khi bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư theo quy định, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với tổ chức tín dụng chuyển tiền từ tài khoản thanh toán này sang tiền gửi có kỳ hạn.
 • Mỗi một dự án đầu tư xây dựng nhà ở có nhà chung cư, chủ đầu tư phải lập một tài khoản theo quy định tại khoản này để quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư của dự án đó; sau khi mở tài khoản, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có dự án biết về tên tài khoản, số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền.
 • Khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện tích khác, các bên phải ghi rõ trong hợp đồng thông tin về tài khoản đã mở gồm số tài khoản, tên tài khoản, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền
 • Đối với diện tích căn hộ, phần diện tích khác mà chủ đầu tư giữ lại không bán hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng mà thuộc diện phải nộp kinh phí bảo trì 2% theo quy định của Luật Nhà ở 2014 thì chủ đầu tư phải chuyển số kinh phí này vào tài khoản đã lập.
 • Trường hợp chủ đầu tư không nộp kinh phí bảo trì hoặc không bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định thì chủ đầu tư bị xử phạt vi phạm hành chính, bị cưỡng chế bàn giao theo quy định tại Điều 37 của Nghị định này; ngoài ra, tùy từng trường hợp, chủ đầu tư còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
 • Chủ đầu tư không được yêu cầu tổ chức tín dụng trích kinh phí mà các bên đã nộp vào tài khoản đã lập theo quy định tại khoản 1 Điều này để sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác khi chưa bàn giao cho Ban quản trị nhà chung cư.
 • Trường hợp trong thời gian chưa bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư mà phát sinh việc bảo trì các hạng mục, thiết bị thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư đã hết thời hạn bảo hành theo quy định thì chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì các hạng mục, thiết bị này nhưng phải tuân thủ kế hoạch, quy trình bảo trì công trình được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng.
 • Khi bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư, chủ đầu tư được hoàn trả lại các khoản kinh phí đã sử dụng cho việc bảo trì này nhưng phải có văn bản báo cáo cụ thể kèm theo kế hoạch, quy trình bảo trì đã lập và phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh việc chi kinh phí bảo trì này.
 • Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm mở tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung do chủ đầu tư bàn giao theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành. Các chi phí phát sinh từ việc chuyển giao kinh phí bảo trì sang cho Ban quản trị nhà chung cư được khấu trừ vào kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.
 • Sau khi bàn giao đầy đủ kinh phí bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm đóng tài khoản đã lập theo quy định của pháp luật và phải có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có nhà chung cư đó biết để theo dõi.

Quyền khiếu nại và khởi kiện của cư dân

Quyền khiếu nại và khởi kiện của dân cư
>> > Xem thêm : Tư vấn luật dân sự

Quyền khiếu nại, khởi kiện của dân cư khi có tín hiệu vi phạm trong sử dụng phí bảo trì

Quyền khiếu nại

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại 2011 ( LKN 2011 ), công dân, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền đề xuất cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có thẩm quyền xem xét lại hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. Do đó, khi phát hiện tín hiệu vi phạm trong sử dụng phí bảo trì, dân cư hoàn toàn có thể thực thi quyền khiếu nại của mình và có những quyền theo pháp luật tại Điều 13 LKN 2011 .
Theo pháp luật tại Điều 36 Luật Khiếu nại 2011 thì :

 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nạithuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này, người giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.
 • Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, nếu thấy cần thiết, người giải quyết khiếu nại lần hai thành lập Hội đồng tư vấn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại.

Điều 37 Luật Khiếu nại 2011 lao lý thời hạn xử lý khiếu nại như sau :

 • Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
 • Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Quyền Khởi kiện

Căn cứ điểm h Điều 10 Luật Nhà ở năm trước thì cá thể, tổ chức triển khai có quyền khởi kiện so với những hành vi vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp lý về nhà ở trong đó có hành vi quản trị và sử dụng phí bảo trì nhà chung cư .

Trên đây là nội dung tư vấn những lưu ý về cơ chế quản lý và sử dụng phí bảo trì nhà chung cư theo quy định pháp luật hiện hành. Quý bạn đọc còn có thắc mắc hoặc cần TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ, vui lòng thông qua tổng đài 1900.63.63.87, Luật sư của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.6 (36 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Alternate Text Gọi ngay